Vad är kemi?

Kemi är en slags naturvetenskap där man studerar olika materia och hur dessa uppträder, hur dess sammansättning är, hur dess egenskaper är och hur strukturen ser ut och dessutom hur ändringar som sker i olika kemiska reaktioner. Inom kemin tittar man på olika sorters joner, atomer, kristaller, molekyler och andra sorters tillstånd i olika materia, oavsett om den är för sig eller om den kommer i olika kombinationer med andra sorters materia, dessutom inkluderas begrepp såsom entropi och energi i dess relationer till processer som är kemiska.

Ser man till traditionen så kan man dela in kemin i olika sorters grenar och då efter vilken materia som ska behandlas. Dessa grenar är:

  • Oorganisk kemi, som utforskar oorganisk materia.
  • Organisk kemi, som då utforskar organisk eller kolbaserad materia.
  • Biokemi, där man utforskar substanser som är kemiska hos olika organismer.
  • Fysikalisk kemi, här utforskar man processer som är kemiska med hjälp av fysikens modeller och dess sammanhang.
  • Analytisk kemi, där man gör en analys av olika prover för att på så sätt förstå dess sammansättning som är kemisk och dess struktur.
  • Kärnkemi, här har man fokus på atomkärnan och man gör en studie i radioaktiv verkan på de kemiska reaktionerna, kemiska egenskaper hos olika sorters isotoper och även omvandling av grundämnen då genom att man gör fusion eller fission och till och med naturligt så kallat sönderfall.

Ett annat ämne som finns inom kemin är teoretisk kemi och detta är ett samlingsnamn för en rad olika varianter som är teoretiska inom kemin och dessa kan man då tillämpa på de praktiska delarna av kemin, såsom kvantkemi, vilket man kan använda sig av i stort sett i alla kemigrupper.

Dessutom har man under de senaste åren ett antal discipliner som är mer specialiserade, som till exempel neurokemi där man forskar om kemin i nervsystemet, miljökemi där man studerar de processer i naturen som är kemiska.

Från början så användes kemi bara som en alkemi, detta är en slags protovetenskap och det är därifrån som kemin sedan växte fram, detta är en lära om de kemiska substanserna och dess interaktioner, vilka består av atomer eller så kan det vara subatomära partiklar, detta innebär elektroner, protoner och neutroner. Om man kombinerar atomer så bildas kristaller eller molekyler. Ämnet kemi brukar benämnas som den centrala vetenskapen och detta har att göra med att kemi binder samman många andra områden inom naturvetenskapen, som till exempel fysik, astronomi, biologi, geologi och materialvetenskap.

De olika sakerna som vi använder i våran vardag har en struktur och en egenskap i dess materia och dessa interagerar ständigt tack vare en rad olika substanser som är kemiska, som ett exempel kan nämnas att stål är mycket hårdare än vad järn är och detta beror på att atomerna är ihop-bundna mycket starkare och stabilare.